Fransk manifest om energibesparelser

Kampen for en grøn omstilling i EU’s medlemslande – herunder Danmark – og en ”green deal” i Europa er også en konkurrence mellem ideer – og her yder bogen "Manifeste négaWatt" et vigtigt bidrag. Vi anmelder bogen her.

Af Niels Henrik Hooge

undefinedIdeen bag Manifeste négaWatt er den indlysende, at den mest lavthængende frugt i bestræbelserne på at forhindre eller begrænse klimakatastrofen er at formindske vores forbrug af energi. Energisektoren er den vigtigste drivkraft i klimaforandringerne og står alene i EU for mere end 75 pct. af udledningen af drivhusgasser.
    Udtrykket negawatt er opfundet af grundlæggeren af det amerikanske Rocky Mountain Institute, Amory B. Lovins, for at synliggøre det forbrug, der ikke manifesterer sig, fordi det bliver forhindret af besparelser og forbedret energieffektivitet.
    Manifestet sammenfatter konklusionerne af næsten tyve års praktiske erfaringer på energiområdet gjort af L’Association négaWatt – en sammenslutning, der blev dannet ved årtusindskiftet. Foreningen har for tiden mere end 1.400 medlemmer fra alle dele af samfundet og har bl.a. stået fadder til et forskningsinstitut, L’Institut négaWatt, der arbejder for at fremme en grøn energiomstilling, baseret på negawatt-scenariet.
    Scenariets grundbetragtning er, at det ikke er nok at dekarbonisere vores økonomi: Man er også nødt til at tage alle dens andre konsekvenser og risici i betragtning, som f.eks. forbrug af ressourcer, herunder af vand og jord. Udgangspunktet er naturlovene og de heraf følgende fysiske begrænsninger for råderummet for menneskelige aktiviteter snarere end opfyldelse af bestemte økonomiske målsætninger.
    Udrulningen af négaWatt-energiscenariet forløber i fem etaper: Grundlaget er de tre store forbrugskategorier – opvarmning og nedkøling, transport og brug af elektricitet. I den første etape bliver disse analyseret inden for rammerne af de forskellige sektorer i samfundet (boliger, handel, industri, landbrug, etc.). I den anden bliver udviklingen retningsbestemt efter en overordnet plan henimod det tilsigtede samlede energiforbrug, dvs. den mængde energi, der leveres til slutbrugerne. I den tredje etape bliver energiforbruget afpasset i forhold til de primære energikilder (fossile brændsler, atomkraft, vedvarende energi), sådan som de konkret foreligger, enten som produktion et givet sted eller i form af import. I den fjerde sammenlignes behovet for energi og de primære energikilder med produktionspotentialet. Her bliver indføjet analyser af udviklingen af de forskellige former for vedvarende energi i lyset af den gradvise afvikling af de ikke-bæredygtige energiformer. Og i den femte og sidste etape bliver der først og fremmest fokuseret på balancen i det elektriske system, dvs. på den mængde el, der levereres på enhver tidspunkt af døgnet, afpasset det aktuelle forbrug, fordi el er vanskeligt at lagre, og ikke kun den samlede årlige mængde.
    Sammenfattende kan man sige, at Manifeste négaWatt er et tiltrængt og inspirerende indspark i den nødvendige diskussion også her i Danmark om, hvordan akutte miljø- og klimamålsætninger kan omsættes i praksis.


Thierry Salomon, Marc Jedlicka & Yves Marignac
Manifeste négaWatt
- En route pour la transition énergétique!
Forord af Stéphane Hessel. Efterord af d’Amory B. Lovins.
400 sider
Vejl. pris 8,90€
Babel 2015

Se oversigt over artikler i Nyt Fokus #15

Niels Henrik Hooge er medlem af redaktionen.

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.