Nyt om NOAH

Nyt om NOAHs og Friends of the Earths aktiviteter

 

NY RAPPORT OM ATOMAFFALDSDEPONERINGENS ETISKE ASPEKTER

Af Niels Henrik Hooge, NOAHs Urangruppe

I de første måneder af det nye år beslutter Folketinget, hvad der skal ske med det radioaktive affald fra Risø. I den anledning har NOAHs forlag med støtte fra 1. Maj Fonden offentliggjort en rapport, der beskæftiger sig med de etiske aspekter ved atomaffaldsdeponeringen. Rapporten udgør en del af baggrundsmaterialet for en etikstudiekreds, der gennem længere tid har undersøgt og diskuteret atomaffaldsproblematik. Blandt disse er de fire forfattere til etikrapporten.
     I rapporten udstikkes rammerne for en atomaffaldsetik, der er baseret på en række miljø-, risiko-, fremtids- og teknologietiske overvejelser. Udgangspunktet er, at det slutdepotkoncept, som de danske myndigheder satser på, ikke formår at holde atomaffaldet væk fra miljøet en gang for alle. I en sådan situation bør håndteringen af atomaffaldet baseres på såkaldt ”rullende forvaltning” – et begreb, der er kendt i udlandet, men som her introduceres for første gang i en dansk sammenhæng.
     Ved rullende forvaltning forstås i bred forstand et administrationskoncept, der implicerer overvågning og vedligeholdelse af atomaffaldet i en ikke på forhånd fastlagt periode, hvor ansvaret herfor overføres fra generation til generation – inklusive muligheden for tilbagetagning, redefinering og ompakning af affaldet. I stedet for garantier, der rækker uendeligt ud i fremtiden, fokuseres på praktiske løsninger, der med sikkerhed kan udføres med succes i samtiden.
     Etikrapporten anbefaler, at atomaffaldet placeres i et mellemlager, hvor det er sikkert og kan overvåges, indtil bedre løsninger viser sig. I mellemtiden bør ressourcer sættes til side til yderligere udvikling af metoder til atomaffaldshåndtering. Hvis ingen andre løsninger viser sig, kan risiciene ved mellemlagring vejes op imod risiciene ved slutdeponering. Men der er ingen grund til at træffe en beslutning nu, der ikke kan omgøres, og man senere får grund til at fortryde.
     Rapporten kan downloades fra NOAHs hjemmeside.

NOAH VIL SE PÅ SAMMENHÆNGEN MELLEM RESSOURCEEFFEKTIVITET OG HANDEL

Af Thomas Jazrawi, NOAH Ressourcer og Forbrug

NOAH påbegynder i 2015 et tre-årigt projekt, der skal se på EU’s politikker for miljø og klima på den ene side og handel på den anden.
     EU har en strategi, der skal gøre økonomien mere ”ressourceeffektiv” og ”afkoble” den økonomiske vækst fra ødelæggelse af natur og miljø. Samtidigt arbejder EU med handelsaftaler, der skal skabe endnu mere import og eksport og kan true standarder og regulering for miljø og klima. Det gælder særligt handelsaftalerne mellem EU og henholdsvis Canada og USA (CETA og TTIP), der forhandles netop nu.
     Vi vil i projektet arbejde med EU’s ressourcestrategi og handelsaftaler, der begge prioriteres højt af Friends of the Earth Europe (som NOAH er en del af). Begge områder er bl.a. meget vigtige for miljø og klima, og vi vil særligt fokusere på sammenhængen mellem disse politikker.
     Det overordnede tema for projektet er dermed: Hvordan påvirker EU’s handelsaftaler ambitionen om at skåne miljø og undgå katastrofale klimaforandringer?  

"STOP MED AT TAGE VORES JORD TIL JERES BIOBRÆNDSLER"

Af Sussanne Blegaa, redaktionen

Sådan lød bønnen til EU fra Laili Khainur, som besøgte Bruxelles i oktober 2014 for at fortælle EU-politikerne om de ødelæggende virkninger, som EU’s biobrændsels-politik har i Indonesien. Khainur er medlem af den lokale afdeling af Friends of the Earth. Indonesien har store regnskove med høj biodiversitet, som nu i hastigt tempo bliver erstattet af oliepalmeplantager. For øjeblikket er et areal større end Danmark, Belgien og Holland tilsammen beplantet med oliepalmer.
     Siden 2006 er EU’s import af palmeolie til produktion af biobrændsel steget med 365 pct. Det er et resultat af EU's politik om at hælde biobrændsler i vores biler. Den oprindelige målsætning om at dække 10 pct. af transportenergien i 2020 blev dog i 2014 nedsat til 7 pct. i erkendelse af konsekvenserne i form af skovrydning og udkonkurrering af fødevareproduktion.
     Friends of the Earth Europe (FoEE), som kører en kampagne for at begrænse EU's voksende brug af bioenergi, har i 2014 lavet rapporten ”Burning land: how much land will be required for Europe’s bioenergy?”. Rapporten kan hentes på FoEE’s hjemmeside.

KAMPAGNE MOD SKIFERGAS LEDER TIL MORATORIUM I SKOTLAND

Af Sussanne Blegaa, redaktionen

NOAH, som er medlem af Friends of the Earth Europe (FoEE), støtter protesterne mod det franske olieselskab Totals efterforskning efter skifergas i Vendsyssel. I Skotland har NOAHs søsterorganisation, Friends of the Earth Scotland, også deltaget i en længerevarende kampagne mod skifergasudvinding. Dette førte i begyndelsen af 2015 til, at den skotske regering indførte et moratorium for skifergasindustrien, mens der foretages miljøvurderinger og laves offentlige høringer.
     Friends of the Earth i England, Wales og Nordirland arbejder tilsvarende på at forhindre udvinding af skifergas, såkaldt fracking. En kvart million englændere har underskrevet en henvendelse til premierminister David Cameron om at stoppe skifergassen.
     FoEE mener, at udvinding af skifergas er en alvorlig trussel mod klima, miljø og lokalsamfund. Udvindingen kan føre til forurening af grundvandet, helbredsrisici og højere CO2-udsendelse end andre fossile brændsler.
     FoEE har i 2014 udgivet flere rapporter om skifergas. ”Fracking Frenzy” sætter spot på den planlagte udvidelse af skifergas-efterforskningen i sårbare områder i Latinamerika, Asien og Afrika. Rapporten ”Fracking Brussels: A who’s who of the EU shale gas lobby” kortlægger skifergas-industriens lobbyarbejde i Bruxelles. Rapporterne kan hentes på FoEE’s hjemmeside.

NYHEDSBREV

Tilmeld dig nyhedsbrevet for Nyt Fokus og modtag en mail, når nye numre udkommer