Danmarks Naturfredningsforening: Naturlig grøn genstart

Organisationer og eksperter foreslår en grøn genstart af økonomien med fokus på energi og klima. Det bakker Danmarks Naturfredningsforening naturligvis op om, men Danmark står også over for en omfattende biodiversitetskrise. En grøn genstart skal derfor også have fokus på natur og miljø.

Af Mette Hoffgaard Ranfelt

undefinedIfølge en måling, som Kantar Gallup har foretaget for Danmarks Naturfredningsforening, fra foråret 2020, vil hele 71 pct. af danskerne prioritere investeringer i naturen, når økonomien skal genstartes.
   Befolkningens øgede bevidsthed om naturen og den biodiversitetskrise, som vi står midt i, har heldigvis også forplantet sig til Folketinget. Derfor har regeringen og dens støttepartier bebudet en stor biodiversitetspakke, der skal vende den negative udvikling i Danmark. Det vil være helt oplagt allerede nu at tage hul på nogle af de indsatser, som vi ved under alle omstændigheder bliver nødvendige i de kommende år, og som samtidig kan bidrage til at genstarte den danske økonomi.
   Danmark er blandt de lande i Europa, der bruger allerfærrest midler på naturpleje og naturgenopretning. Det gælder både vores beskyttede naturområder, vores vandmiljø og de store forureninger, der påvirker den danske natur. En af de centrale opgaver for Folketinget de kommende år er derfor at sikre en langt mere målrettet indsats på disse områder.
   Danmarks Naturfredningsforening foreslår derfor, at der afsættes 1 mia. kr. årligt over tre år til fem natur- og miljøtiltag, som hurtigt kan bidrage til grøn jobskabelse og en naturlig genstart af Danmark. De fem forslag ses i figuren til denne artikel, og du kan læse om dem alle i DNs udspil Naturlig Grøn Genstart.

undefinedNaturpulje til naturgenopretning og nationalparker
Et af de fem forslag er oprettelsen af en Naturpulje på 400 mio. kr. over tre år til naturgenopretning og naturnationalparker.
   Den danske natur og de danske vandmiljøer er markant nødlidende, ikke mindst fordi mange kommuner og lodsejere ikke har haft de nødvendige ressourcer til at løfte opgaven med at udvikle og vedligeholde naturområder. Det gælder både Natura 2000-områder, §3-områder og fredede naturområder. Selv i vores beskyttede naturområder er naturkvaliteten i dag alt for lav. Det vil kræve en midlertidig, men stor, indsats at genoprette og pleje de nødlidende naturområder.
   Flere af Folketingets partier har slået til lyd for etableringen af nye, store naturnationalparker, hvor naturen kan trives på sine egne præmisser. Den proces bør også igangsættes nu.
   Danmarks Naturfredningsforening foreslår derfor, at der oprettes en Naturpulje, som kan bruges til større naturgenopretningsprojekter, herunder restaurering og genoprettelse af naturområder, genslyngning af åer i ådale, genopretning af stenrev, klimatilpasning i det åbne land og naturpleje i form af etablering af vild natur i større sammenhængende områder. Herudover vil puljen kunne bruges til etablering af store, vilde naturområder i form af naturnationalparker. Det indebærer for eksempel hegning af større områder, genskabelse af naturlig hydrologi, udsætning af store planteædere og grøftelukninger. Naturnationalparkerne kan etableres på statslige arealer og er et projekt, der hurtigt kan igangsættes.
   Naturpleje og naturgenopretning er arbejdskraftintensive opgaver. En stor indsats i en kortere periode kan gøre en meget stor forskel for naturkvaliteten i Danmark og for mange af de truede natur- og dyrearter.
Både naturpleje og naturgenopretning styrker naturen og gavner den pressede biodiversitet, ligesom det er en gevinst for friluftslivet og rekreative muligheder, lokalområdets udviklingsmuligheder samt fremmer bosætning, erhvervsudvikling og turisme. Naturgenopretning vil også gavne klimaet, blandt andet via CO2 tilbagehold og vandmagasinering.
   Danmarks hidtil største naturgenopretningsprojekt var genslyngningen af Skjern Å. Her blev skabt arbejdspladser til blandt andre ingeniørfirmaer til planlægning og projektering, landinspektører stod for jordfordelingen og entreprenører og håndværkere blev beskæftiget til de konkrete anlægsopgaver. Selvom projektet kostede 335 mio. kr., har en miljøøkonomisk beregning vist et samfundsmæssigt overskud af projektet på over 200 mio. kr.

Dit lokale naturprojekt kan blive til virkelighed
Et projekt som Skjern Å er naturligvis omfangsrigt og kræver omfattende planlægning, men der ligger rigtig mange mindre projekter og venter ude i kommunerne, som hurtigt vil kunne tages op af skuffen og sættes i gang. Danmarks Naturfredningsforening har derfor sat sig for, under inddragelse af foreningens lokalafdelinger, medlemmer og befolkningen, at udarbejde et inspirationskatalog over naturpleje- og naturgenopretningsprojekter i kommunerne. Det vil sige projekter, som halter efter, og som hurtigt kan sættes i gang og være med til at skabe en naturlig, grøn genstart af Danmark.
   Indsamlingen af lokale naturprojekter forløb i maj måned, og der kom knap 300 projektforslag ind. I skrivende stund er et hold af eksperter ved at kigge på projekterne, og udvælger nogle af de bedste til et inspirationskatalog, som udkommer medio juni.

Se oversigt over artikler i Nyt Fokus #16

Mette Hoffgaard Ranfelt er miljøpolitisk chefrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

Tegn gratis abonnement

Tegn gratis abonnement på Nyt Fokus og modtag digitalt nyhedsbrev, når nye numre udkommer.